PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE

Bästa medlem i Ivösjöns fiskevårdsförening!

Du uppmanas härmed att läsa igenom nedanstående dagordning/protokoll med förslag på beslut samt bilagor. Synpunkter på förslagen ska lämnas senast den 31 januari 2022 på föreningens mailadress info@ivosjon.com 

Vi kommer därefter att läsa inkomna synpunkter och beakta dem i det slutliga protokollet. Samtliga inkomna synpunkter kommer bifogas protokollet som publiceras på hemsidan då det är klart.

 

Vi beklagar återigen att vi inte kan hålla ett årsmöte fysiskt, men vi har gott hopp om att det kommer kunna ske 25 januari 2023.

Ivösjöns fiskevårdsförening

Dagordning / förslag till beslutsprotokoll för årsmöte

2022-01-19

1. Årsstämmans öppnande.

Det ordinarie mötet för Ivösjöns fiskevårdsförening förklaras öppet av ordföranden Christopher Martinsen. Alla medlemmar hälsas välkomna till detta digitala årsmöte.

 

2. Val av ordförande för årsmötet

Christopher Martinsen väljs som ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för årsmötet

Johan Wagnström väljs som sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Björn Martell och Pontus Lundh väljs som justeringsmän

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen, som utgörs av detta dokument. 

Fastställs.

6. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst

Årsmötet annonserades i Kristianstadsbladet den andra lördagen januari vilket är det som gällande stadgar stipulerar. Pga Covid 19 restriktioner fick det fysiska mötet ställas in och styrelsen fanns på plats den 19 januari kl 19.00 för att informera om detta och dela ut underlaget. Dessutom har information spridits om det digitala mötet via hemsidan och mail. Mötet beslutas vara behörigen utlyst.

7. Styrelsens och kommittéernas berättelser.

Föreningens verksamhetsberättelse samt verksamhetsberättelserna för tävlingskommittén och tillsynskommittén, godkänns av årsmötet. Se separata dokument.

 

8. Ekonomisk rapport

Föreningens kassör presenterar den ekonomiska rapporten.

Resultatet för föreningen 2021 blev 152 604 kr. Verksamhetens möjligheter att genomföra åtgärder har påverkats av Covid 19 pandemin. Årsmötet godkänner rapporten.

Ekonomiska rapporterna finns i presentationen samt separata dokument.

9. Revisorernas berättelse.

Revisorerna har granskat föreningens verksamhet och föreslår att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Revisorsberättelsen finns i separat dokument.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med revisorernas rekommendationer.

 

11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.

Kvarstående styrelseledamöter på ett år är Christopher Martinsen, Adam Frej, Stefan Gabrielsson, Pontus Lundh, Peter Barrdahl, Nils Arne Hagelin, Viktor Jonsson, Hasse Persson och Martin Birgersson.

Val av styrelseledamöter för perioderna 2022 och 2023 beslutas följande:

Omval av Johan Wagnström, Roger Johnsson och Marth Bengtsson. Nyval av Andreas Håkansson på två år. Omval av Björn Martell som styrelsesuppleant

12. Val av ordförande för ett år.

Till ordförande för Ivösjöns fiskevårdsförening väljs Christopher Martinsen.

 

13. Val av två revisorer jämte suppleanter.

Omval av Benny Karlsson och nyval av Johan Almer. Nyval av Magnus Björkhem som suppleant.

14. Val av valberedning

Omval av Stefan Gabrielsson och Martin Birgersson.

15. Val av tillsynssektion.

Omval av Pontus Lundh och Peter Barrdahl.

16. Val av tävlingskommitté.

Omval av Pontus Lundh och Peter Barrdahl.

17. Behandling av förslag från styrelsen.

B-medlemskap med rätt att ta med gäster Styrelsen föreslår att en ny variant av B-medlemskap ”B-medlem+gäst” införs som medger att medlemmen får ha med gäster i båten på samma villkor som A-medlemmar. Priset för detta medlemskap ska vara, en dubbel årsavgift, dvs med dagens avgift 600 kr. Motivering Det har framförts starka önskemål från många medlemmar att denna möjlighet återinförs. Styrelsen föreslår därför att ett B-medlemskap+gäst införs, men att avgiften blir en dubbel årsavgift. Gästkortet innebär inte att fiskeansträngningen ökar väsentligt utöver vad medlemmen själv kan nyttja. Gästkortet inkluderar heller inte fiske med fler nät, ryssjor och långrevar. Trollingfisket får inte ökas mer än de tio spön som en medlem får nyttja ensam. Gästkortet får heller inte nyttjas i kommersiellt syfte såsom fiskeguidning utan det är särskilt reglerat. En utvärdering av effekterna görs lämpligen 2025, varvid justering av reglerna kan ske.

Årsmötet bifaller styrelsens förslag.

 

Införande av ökade befogenheter för fisketillsynen Styrelsen föreslår att ett nytt villkor införs i medlemskap och fiskekort som innebär att fisketillsynen får rätt att undersöka samtliga utrymmen i den båt som nyttjas vid fiske. Om fiskaren inte tillåter det så kan en sanktionsavgift delas ut och personen kan även uteslutas ur föreningen. Motivering Idag finns flera regler som inte är möjliga att kontrollera efterlevnaden av. Minimimått, fredade arter, fredningstider och ev. kommande baglimit för gös. Detta beror på att fisketillsynspersonerna inte har befogenheter att kontrollera stängda utrymmen. Styrelsen föreslår därför att denna möjlighet istället införs som ett villkor i det avtal (medlemskap eller fiskekort) som fiskaren tecknar med föreningen. Detta är en lösning som nog inte testats ännu, men den är förankrad hos juristerna på Havs och Vattenmyndigheten. Sannolikt kommer den nyttjas i mycket liten grad, men kommer ha en förebyggande verkan då fiskaren vet att tillsynen har denna befogenhet.

Årsmötet bifaller styrelsens förslag Behandling av motioner

 

Skönhetstävling för gädda Lennart Qvarsell har lämnat motion om att en tävling ska arrangeras för att utse den vackraste gäddan under 2022.

Årsmötet bifaller motionen och ger tävlingskommittén i uppdrag att genomföra arrangemanget.

Motionen kan läsas i separat dokument.

 

Nätfiske Henrik Djerf föreslår införandet av ett nytt nätfiskekort och att det införs någon form av märkeskylt tillhörande fiskekortet. Årsmötet avslår motionen.

Motionen och motiveringen kan läsas i separat dokument.

 

Baglimit och maxmått på gös. Fredrik Kvist föreslår införande av fångstbegränsning och maxmått på gös i handredskapsfisket.

Årsmötet bifaller motionen till större delen och inför en regel om fångstbegränsning på 3 gösar per båt och dygn och en rekommendation om att inte landa större gösar än 80 cm.

Motionen och motiveringen kan läsas i separat dokument.

 

18. Beslut om ersättning till styrelse och kommittéer

Ersättningarna beslutas vara oförändrade.

19. Nyttjanderättsavtalet med området.

Nyttjanderättsavtalet går ut 31.6.2022, Styrelsen AU får i uppdrag att teckna ett nytt avtal på 5 år under förutsättning att det nya avtalet inte innebär stora förändringar för vår förening.

20. Fastställande av fiskevårdande åtgärder för det kommande verksamhetsåret.

Årsmötet godkänner att styrelsen arbetar med de uppslag till fiskevårdsåtgärder enligt presentationen. 

Se separat dokument.

21. Utgivandet av Fisksumpen.

Årsmötet beslutade att ge ut årgång 69 av Fisksumpen.

22. Beslut om avgifter.

Avgifterna beslutades vara oförändrade.

23. Fastställande av budget

Budgeten fastställdes.

Budgeten finns i presentationen.

24. Fiskestatistik

Fiskestatistiken är under insamling och redovisas i kommande nummer av Fisksumpen.

25. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden.

26. Tid och plats för kommande årsmöte

Årsmötet 2023 blir den 25 januari kl 19.00. Förhoppningsvis i Sparbankshallen i Bromölla

27. Avslutning

Ordförande tackar alla medlemmar för deras stöd och för förståelsen kring att årsmötet inte kan genomföras på sedvanligt sätt.

Christopher Martinsen                            Johan Wagnström

Ordförande                                                 Sekreterare

Justeras 

Björn Martell                                           Pontus Lundh

Ivösjöns fiskevårdsförening

Protokoll för årsmöte

2021-01-20

1. Årsstämmans öppnande

Det ordinarie mötet för Ivösjöns fiskevårdsförening förklaras öppet av ordföranden Christopher Martinsen.

Alla medlemmar hälsas välkomna till detta digitala årsmöte.

2. Val av ordförande för årsmötet

Christopher Martinsen väljs som ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för årsmötet

Adam Freij väljs som sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Björn Martell och Pontus Lundh väljs som justeringsmän

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen, som utgörs av detta dokument, fastställs.

6. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst

Årsmötet annonserades i Kristianstadsbladet den andra lördagen januari vilket är det som gällande stadgar stipulerar samt information lämnades i senaste numret av Fisksumpen. Mötet beslutas vara behörigen utlyst.

7. Styrelsens och kommittéernas berättelser.

Föreningens verksamhetsberättelse samt verksamhetsberättelserna för tävlingskommittén och tillsynskommittén, godkänns av årsmötet. Se separata dokument.

8. Ekonomisk rapport

Föreningens kassör presenterar den ekonomiska rapporten. Resultatet för föreningen 2020 blev 120 784 kr. Verksamhetens möjligheter att genomföra åtgärder har påverkats av Covid 19 pandemin. Ekonomiska rapporterna finns i separata dokument.

9. Revisorernas berättelse.

Revisorerna har granskat föreningens verksamhet och föreslår att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Revisorsberättelsen finns i separat dokument.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med revisorernas rekommendationer.

11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.

Kvarstående styrelseledamöter på ett år är Johan Wagnström, Roger Johnsson, Åke Birgersson och Marth Bengtsson.

Val av styrelseledamöter för perioderna 2021 och 2022 beslutas följande:

Omval av Christopher Martinsen, Adam Frej, Stefan Gabrielsson, Pontus Lundh, Peter Barrdahl, Nils Arne Hagelin, och Martin Birgersson.

Nyval av Hasse Persson och Viktor Jonsson på två år. Christer Lundkvist och Andreas Karlsson har avsagt sig omval.

Till styrelsesuppleant omväljs Björn Martell

12. Val av ordförande för ett år.

Till ordförande för Ivösjöns fiskevårdsförening väljs Christopher Martinsen.

13. Val av två revisorer jämte suppleanter.

Omval av Alf Molin och Benny Karlsson och omval av Sone Birgersson som suppleant.

14. Val av valberedning

Omval av Stefan Gabrielsson, Martin Birgersson och Lars Sahlström som suppleant.

15. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen.

Motion

Lennart Qvarsell har lämnat motion om märkning av fisk. Styrelsen tackar för motionen och anser att förslaget är klokt, men tyvärr svårt att genomföra och rekommenderar därför avslag på motionen.

Årsstämman avslår motionen.

Motionen och styrelsens motivering kan läsas i separat dokument. 

Förslag från styrelsen

Årsmötet bifaller införande av följande regler:

Nät ska märkas upp och förankras så de inte riskerar att förloras. Förlust av nät ska anmälas till någon av föreningens fisketillsynspersoner inom 24 timmar. Anmälan ska innehålla typ av nät, beskrivning av utmärkning och en så exakt platsangivelse som möjligt. Påträffade nät som inte anmälts kommer påföras en sanktionsavgift på minst 2000 kr.

Kommentar: Fisketillsynen kommer framöver pga upprepade fynd av förlorade nät, att utfärda sanktionsavgifter för bristfälliga utmärkningar och medlemmarna uppmanas därför att skaffa ordentliga vakare, linor och draggar.

A-medlem får bjuda gäster att i dennes båt fiska med spinn, pimpel, mete, håv och dragrodd/trolling, utan kort då de befinner sig i medlemmens sällskap. Detta gäller inte vid kommersiell verksamhet. Förslaget gäller from 2021.

Kommentar: Styrelsen får i uppdrag att närmare utreda hur reglerna för ett gästkort för B-medlemmar och lämpligt pris på detta. Styrelsens förslag kommer upp för beslut på årsstämman 2022.

16. Val av tillsynssektion.

Omval av Pontus Lundh och Peter Barrdahl.

17. Val av tävlingskommitté.

Omval av Pontus Lundh och Peter Barrdahl.

18. Beslut om ersättning till styrelse och kommittéer

Ersättningarna beslutas vara oförändrade.

19. Fastställande av fiskevårdande åtgärder för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsens förslag på fiskevårdande åtgärder godkändes av årsmötet. Se separat dokument.

20. Utgivandet av Fisksumpen.

Årsmötet beslutade att ge ut årgång 68 av Fisksumpen.

21. Beslut om avgifter.

Avgifterna beslutades vara oförändrade.

22. Fastställande av budget

Budgeten fastställdes. Se separat dokument.

23. Fångststatistik

Fångststatistiken är under insamling och redovisas i kommande nummer av Fisksumpen.

24. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden.

25. Tid och plats för kommande årsmöte

Årsmötet 2022 blir den 19 januari kl 19.00. Förhoppningsvis i Sparbankshallen i Bromölla

26. Avslutning

Ordföranden tackar alla medlemmar för deras stöd och för förståelsen kring att årsmötet inte kan genomföras på sedvanligt sätt.

Ordf.                                                                                                                     Sekr.              

Christopher Martinsen                                                                                     Adam Freij

Justeras

Pontus Lundh      Björn Martell

Kommentarer och frågor från årsmötet

KOMMENTAR

Hej

Skrota fredningsområden för spöfiskare. Den enda ”nyttan” den gör är att ställa till irritation över att nu får man inte fiska där och inte där och inte där… Finns det någon som helst påvisbar nytta med dessa fredningsområden?

 

Bengt Nilsson

Sibbarp

Näsum

 

SVAR

Hej Bengt!

Få saker går att bevisa nytta av i fiskeförvaltningen, men man ska därför inte avstå från att införa åtgärder som ger ett ökat skydd för fisken. Fredningsområdena är inrättade för öring resp. gös. Öringen vandrar upp i bäckar och åar och är mer fångstbar då den anhopas i mynningsområdena. Öringen är dessutom fredad av staten under perioden 1 oktober till 31 december. Gösenhanen har ett beteende att vakta rommen efter leken. Den är då aggressiv och kan lockas att hugga på drag. Vi anser att det är rimligt att gösen sa få leka i fred på tre områden i Ivösjön. 

 

Föreningen anser att samtliga redskap ska vara förbjudna av tillsynskäl och för att reglerna ska vara tydliga. Det finns stora områden att fiska i under stopperioderna så inskränkningen innebär inte att någon behöver avstå från att fiska.

Styrelsen

KOMMENTAR

Hej!

Skulle bidra till mötet med några synpunkter:

 1. Skulle det vara möjligt med ett gästkort för B-medlemar i 2021?

 2. Har inte hittat i fiskeregler något om nattfiske (tex vertikal/trolling fiske efter gös och gädda). Finns det inga begränsningar kring detta förutom ett rekomendation - inget fisket under 10m djupt vatten?

 3. Jag skulle vilja be er om möjligheterna till något sporadisk guidning av mina gäster (beror på pandemisituationen kommer kanske ha några gäster från Polen som blir intresserad att fiska abbore/gädda). Har inte hittat ansökningsblanketett på föreningens hemsida, tyvärr. För att kolla på min fiskeprofil klistrar in länken till Facebook sidan: https://www.facebook.com/PiotrexFishing

 4. För att varva till några fiskeentusiaster skulle man kanske kunna tänka om mer C&R tävlingar, tex dedikerat för vertikalfiske, och något strikte abboretävling under Juni månaden.

 5. Tycker själv att det skulle kunna vara intressant att läsa lite mer om olika fiskeårter i sjön, oxå om de lite udda fiskar som borde fortfarande finnas som mål, lax, kanadaröding, sammt öring och lake. Något från historiskt sida kring inplantering av visa fiskart under senaste året, lite statistik. I mina ögon, sådana informationer publicerade tex på föreningens hemsida och/eller i sociala medier skulle kunna berika intresset om sjön.

Tack.

Piotr Wawrzyniuk/Pexfish

SVAR

Hej Piotr

Vi ska försöka svara på dina synpunkter nedan:

 1. Styrelsen tar på sig uppdraget under årets årsmöte att närmare utreda hur reglerna för ett gästkort för B-medlemmar och lämpligt pris på detta. Styrelsens förslag kommer upp för beslut på årsstämman 2022.

 2. Där finns inga speciella regler för nattfiske. Vi rekommenderar dock alla som är ute på sjön att använda lanternor, lampor och lämpliga reflexer så att man inte utgör någon fara för andra båtar ute på sjön. Angående vertikalfiske har vi endast en rekommendation att inte fiska på djupare vatten än 10 m om du tänker återutsätta din fångst.

 3. Guidning..

 4. Under normala förutsättningar har vi en abborrtävling under sommaren men föregående år valde vi att inte genomföra denna på grund av rådande pandemisituation.

 5. Vi har massvis med historisk information om sjön, hela 66 årgångar av fisksumpen ligger uppladdade på vår hemsida och där står det om precis allt om det du frågar efter. Du hittar dem via denna länk https://www.ivosjon.se/fisksumpen

 

Styrelsen

KOMMENTAR

Tjena,

Mycket bra lösning på Årsmötet p.g.a. Covid-situationen.

Några små anmärkningar på utskicket dock.

 1. Sumpen kommer att ges ut årgång 67 (inte som angivet 68).

 2. Tillsynssektionen förestås, enligt f.g. årsmötesprotokoll av Pontus, Peter och Stefan.

/Björn Martell

SVAR

Hej Björn,

Nedan kommer svar på ovan anmärkningar:

 1. Det är korrekt att årgång 67 kommer ges ut i år men årsmötet beslutar om nästa års sump skall ges ut.

 2. Tillsynsansvariga är Pontus Lundh och Peter Barrdahl. Stefan Gabrielsson är endast en tillsynsperson.