Årsmöte 2021

Bästa medlem i Ivösjöns fiskevårdsförening!

 

Detta årsmöte genomförs på följande sätt.

 

Ni finner en dagordning/beslutsförslag som alla medlemmar får janari ut på sig att ha synpunkter på.

SENAST DEN 1 februari 2021 ska synpunkterna mailats in till fiskevårdsföreningens mailadress ivosjonsfvf@gmail.com 

Uteblir synpunkter kommer de ses som ett stöd för arbetsutskottets förslag. Om du bistår förslagen behöver du således inte göra någonting. 

 

Styrelsen kommer efter inkomna synpunkter fatta slutgiltiga beslut och i det fall stora invändningar kommit in på frågor som kan bordläggas till kommande årsmöte så kommer detta ske. Slutgiltigt årsmötesprotokoll kommer tillsammans med kommentarer kring inkomna synpunkter, finnas på föreningens hemsida den 10 februari.

 

Frågor kan ställas till vår email eller till Johan Wagnström på 0703-79 77 66

 

Christopher Martinsen

Ordförande

Ivösjöns fiskevårdsförening

Protokoll för årsmöte

2021-01-20

1. Årsstämmans öppnande

Det ordinarie mötet för Ivösjöns fiskevårdsförening förklaras öppet av ordföranden Christopher Martinsen.

Alla medlemmar hälsas välkomna till detta digitala årsmöte.

2. Val av ordförande för årsmötet

Christopher Martinsen väljs som ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för årsmötet

Adam Freij väljs som sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Björn Martell och Pontus Lundh väljs som justeringsmän

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen, som utgörs av detta dokument, fastställs.

6. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst

Årsmötet annonserades i Kristianstadsbladet den andra lördagen januari vilket är det som gällande stadgar stipulerar samt information lämnades i senaste numret av Fisksumpen. Mötet beslutas vara behörigen utlyst.

7. Styrelsens och kommittéernas berättelser.

Föreningens verksamhetsberättelse samt verksamhetsberättelserna för tävlingskommittén och tillsynskommittén, godkänns av årsmötet. Se separata dokument.

8. Ekonomisk rapport

Föreningens kassör presenterar den ekonomiska rapporten. Resultatet för föreningen 2020 blev 120 784 kr. Verksamhetens möjligheter att genomföra åtgärder har påverkats av Covid 19 pandemin. Ekonomiska rapporterna finns i separata dokument.

9. Revisorernas berättelse.

Revisorerna har granskat föreningens verksamhet och föreslår att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Revisorsberättelsen finns i separat dokument.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med revisorernas rekommendationer.

11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.

Kvarstående styrelseledamöter på ett år är Johan Wagnström, Roger Johnsson, Åke Birgersson och Marth Bengtsson.

Val av styrelseledamöter för perioderna 2021 och 2022 beslutas följande:

Omval av Christopher Martinsen, Adam Frej, Stefan Gabrielsson, Pontus Lundh, Peter Barrdahl, Nils Arne Hagelin, och Martin Birgersson.

Nyval av Hasse Persson och Viktor Jonsson på två år. Christer Lundkvist och Andreas Karlsson har avsagt sig omval.

Till styrelsesuppleant omväljs Björn Martell

12. Val av ordförande för ett år.

Till ordförande för Ivösjöns fiskevårdsförening väljs Christopher Martinsen.

13. Val av två revisorer jämte suppleanter.

Omval av Alf Molin och Benny Karlsson och omval av Sone Birgersson som suppleant.

14. Val av valberedning

Omval av Stefan Gabrielsson, Martin Birgersson och Lars Sahlström som suppleant.

15. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen.

Motion

Lennart Qvarsell har lämnat motion om märkning av fisk. Styrelsen tackar för motionen och anser att förslaget är klokt, men tyvärr svårt att genomföra och rekommenderar därför avslag på motionen.

Årsstämman avslår motionen.

Motionen och styrelsens motivering kan läsas i separat dokument. 

Förslag från styrelsen

Årsmötet bifaller införande av följande regler:

Nät ska märkas upp och förankras så de inte riskerar att förloras. Förlust av nät ska anmälas till någon av föreningens fisketillsynspersoner inom 24 timmar. Anmälan ska innehålla typ av nät, beskrivning av utmärkning och en så exakt platsangivelse som möjligt. Påträffade nät som inte anmälts kommer påföras en sanktionsavgift på minst 2000 kr.

Kommentar: Fisketillsynen kommer framöver pga upprepade fynd av förlorade nät, att utfärda sanktionsavgifter för bristfälliga utmärkningar och medlemmarna uppmanas därför att skaffa ordentliga vakare, linor och draggar.

A-medlem får bjuda gäster att i dennes båt fiska med spinn, pimpel, mete, håv och dragrodd/trolling, utan kort då de befinner sig i medlemmens sällskap. Detta gäller inte vid kommersiell verksamhet. Förslaget gäller from 2021.

Kommentar: Styrelsen får i uppdrag att närmare utreda hur reglerna för ett gästkort för B-medlemmar och lämpligt pris på detta. Styrelsens förslag kommer upp för beslut på årsstämman 2022.

16. Val av tillsynssektion.

Omval av Pontus Lundh och Peter Barrdahl.

17. Val av tävlingskommitté.

Omval av Pontus Lundh och Peter Barrdahl.

18. Beslut om ersättning till styrelse och kommittéer

Ersättningarna beslutas vara oförändrade.

19. Fastställande av fiskevårdande åtgärder för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsens förslag på fiskevårdande åtgärder godkändes av årsmötet. Se separat dokument.

20. Utgivandet av Fisksumpen.

Årsmötet beslutade att ge ut årgång 68 av Fisksumpen.

21. Beslut om avgifter.

Avgifterna beslutades vara oförändrade.

22. Fastställande av budget

Budgeten fastställdes. Se separat dokument.

23. Fångststatistik

Fångststatistiken är under insamling och redovisas i kommande nummer av Fisksumpen.

24. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden.

25. Tid och plats för kommande årsmöte

Årsmötet 2022 blir den 19 januari kl 19.00. Förhoppningsvis i Sparbankshallen i Bromölla

26. Avslutning

Ordföranden tackar alla medlemmar för deras stöd och för förståelsen kring att årsmötet inte kan genomföras på sedvanligt sätt.

Ordf.                                                                                                                     Sekr.              

Christopher Martinsen                                                                                     Adam Freij

Justeras

Pontus Lundh      Björn Martell

Kommentarer och frågor från årsmötet

KOMMENTAR

Hej

Skrota fredningsområden för spöfiskare. Den enda ”nyttan” den gör är att ställa till irritation över att nu får man inte fiska där och inte där och inte där… Finns det någon som helst påvisbar nytta med dessa fredningsområden?

 

Bengt Nilsson

Sibbarp

Näsum

 

SVAR

Hej Bengt!

Få saker går att bevisa nytta av i fiskeförvaltningen, men man ska därför inte avstå från att införa åtgärder som ger ett ökat skydd för fisken. Fredningsområdena är inrättade för öring resp. gös. Öringen vandrar upp i bäckar och åar och är mer fångstbar då den anhopas i mynningsområdena. Öringen är dessutom fredad av staten under perioden 1 oktober till 31 december. Gösenhanen har ett beteende att vakta rommen efter leken. Den är då aggressiv och kan lockas att hugga på drag. Vi anser att det är rimligt att gösen sa få leka i fred på tre områden i Ivösjön. 

 

Föreningen anser att samtliga redskap ska vara förbjudna av tillsynskäl och för att reglerna ska vara tydliga. Det finns stora områden att fiska i under stopperioderna så inskränkningen innebär inte att någon behöver avstå från att fiska.

Styrelsen

KOMMENTAR

Hej!

Skulle bidra till mötet med några synpunkter:

 1. Skulle det vara möjligt med ett gästkort för B-medlemar i 2021?

 2. Har inte hittat i fiskeregler något om nattfiske (tex vertikal/trolling fiske efter gös och gädda). Finns det inga begränsningar kring detta förutom ett rekomendation - inget fisket under 10m djupt vatten?

 3. Jag skulle vilja be er om möjligheterna till något sporadisk guidning av mina gäster (beror på pandemisituationen kommer kanske ha några gäster från Polen som blir intresserad att fiska abbore/gädda). Har inte hittat ansökningsblanketett på föreningens hemsida, tyvärr. För att kolla på min fiskeprofil klistrar in länken till Facebook sidan: https://www.facebook.com/PiotrexFishing

 4. För att varva till några fiskeentusiaster skulle man kanske kunna tänka om mer C&R tävlingar, tex dedikerat för vertikalfiske, och något strikte abboretävling under Juni månaden.

 5. Tycker själv att det skulle kunna vara intressant att läsa lite mer om olika fiskeårter i sjön, oxå om de lite udda fiskar som borde fortfarande finnas som mål, lax, kanadaröding, sammt öring och lake. Något från historiskt sida kring inplantering av visa fiskart under senaste året, lite statistik. I mina ögon, sådana informationer publicerade tex på föreningens hemsida och/eller i sociala medier skulle kunna berika intresset om sjön.

Tack.

Piotr Wawrzyniuk/Pexfish

SVAR

Hej Piotr

Vi ska försöka svara på dina synpunkter nedan:

 1. Styrelsen tar på sig uppdraget under årets årsmöte att närmare utreda hur reglerna för ett gästkort för B-medlemmar och lämpligt pris på detta. Styrelsens förslag kommer upp för beslut på årsstämman 2022.

 2. Där finns inga speciella regler för nattfiske. Vi rekommenderar dock alla som är ute på sjön att använda lanternor, lampor och lämpliga reflexer så att man inte utgör någon fara för andra båtar ute på sjön. Angående vertikalfiske har vi endast en rekommendation att inte fiska på djupare vatten än 10 m om du tänker återutsätta din fångst.

 3. Guidning..

 4. Under normala förutsättningar har vi en abborrtävling under sommaren men föregående år valde vi att inte genomföra denna på grund av rådande pandemisituation.

 5. Vi har massvis med historisk information om sjön, hela 66 årgångar av fisksumpen ligger uppladdade på vår hemsida och där står det om precis allt om det du frågar efter. Du hittar dem via denna länk https://www.ivosjon.se/fisksumpen

 

Styrelsen

KOMMENTAR

Tjena,

Mycket bra lösning på Årsmötet p.g.a. Covid-situationen.

Några små anmärkningar på utskicket dock.

 1. Sumpen kommer att ges ut årgång 67 (inte som angivet 68).

 2. Tillsynssektionen förestås, enligt f.g. årsmötesprotokoll av Pontus, Peter och Stefan.

/Björn Martell

SVAR

Hej Björn,

Nedan kommer svar på ovan anmärkningar:

 1. Det är korrekt att årgång 67 kommer ges ut i år men årsmötet beslutar om nästa års sump skall ges ut.

 2. Tillsynsansvariga är Pontus Lundh och Peter Barrdahl. Stefan Gabrielsson är endast en tillsynsperson.